Profeten Habackuk, och en föreläsning

Profeten Habackuk: “Den rättfärdige skall leva genom sin tro” (Hab 2:4).

Nu på söndag kl. 17 i Kryptan firar vi en av de bibliska profeterna. Den helige profeten Habackuk, en av de 12 mindre profeterna, härstammade från Simeons stam, och han profeterade omkring år 640-609 f. Kr.

Profeten Habackuk förutsåg förstörelsen av Jerusalems tempel, den babyloniska fångenskapen och den kommande återkomsten för fångarna till deras födelseland. Under kriget mot babylonierna drog sig profeten tillbaka till Arabien, där följande mirakel skedde med honom: När han gick med middag till skördemännen träffade han en Herrens ängel, och genom sin andes kraft fördes han omedelbart till Babylonien, där profeten Daniel vid den tiden tynade bort i fängelset. Med den mat som var avsedd för skördemännen kunde han mätta den utmattade profeten Daniel. När kriget med babylonierna var slut återvände profeten Habackuk till sitt fädernesland och dog i hög ålder.. Hans reliker återfanns under kejsar Theodosius han yngres regeringstid (408-450 e. Kr.).

Dessutom välkomnar vi till terminens sista öppna föreläsning. På söndag kl. 16 i Kryptan kommer Herman att prata om vikten av att vara en del av den Ortodoxa Kyrkan. Han kommer att problematisera en tendens som finns i Sverige idag, där många låter sig inspireras av den Ortodoxa Kyrkan, men aldrig tar steget och låter sig inneslutas av Kyrkans gemenskap. Frågor som också kommer att beröras är varför vi har slutna nattvardsbord, samt hur vi kan påstå att vi äger trons fullhet; två stötestenar för människor som vuxit upp i ett protestantisk sammanhang. Välkomna att lyssna till denna intressanta föreläsning!