Kristi frambärande i templet

Den 2:a Februari firar Kyrkan en festdag: Kristi frambärande i templet. Dagens evangelietext är hämtad från Lukasevangeliet 2:22-40. Den helige Teofanes Eremiten skriver om denna festdag:

Vid denna högtid omges Herren på ena sidan av Symeon – rättfärdighet som väntar på frälsning, men inte av sig självt; och Anna – ett liv levt i strikt fasta och bön som levandegjorts av tro; och på andra sidan av genuin, omfattande och trogen renhet – Josef, den trolovade. Överför alla dessa andliga förhållningssätt till ditt eget hjärta och du kommer att få skåda Herren – inte som en som bärs fram till dig, men som en som kommer till dig i egen hög person. Du kommer att innesluta honom i ditt hjärta och sjunga en sång som hörs genom himlarna och gläder alla änglar och helgon.

Kristi frambärande i templet. Jesus och Guds Moder i mitten, flankerade av Symeon och Anna på ena sidan och Josef på den andra.

Kristi frambärande i templet. Jesus och Guds Moder i mitten, flankerade av Symeon och Anna på ena sidan och Josef på den andra.

Välkommen till aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Gudsmoderns avlelse, och ofruktsamhetens gissel

Delta i gudstjänsten på söndag, då vi firar Gudsmoderns avlelse. Den heligaAnna, mor till vår allra heligaste Guds moder, var den yngsta dottern till prästen Nathan från Betlehem, och härstammade från Levi stam. Hon ingick äktenskap med den helige Joakim (deras ömsesidiga minnesdag är den 9:e September), som var född i Galileen. Under en lång tid var Anna barnlös, men efter 20 år av innerlig bön från de båda meddelade en Herrens ängel dem at de skulle få en dotter, som skulle föra välsignelse till hela det mänskliga släktet. Den heliga Annas befruktning ägde rum i Jerusalem, där även den allra heligaste jungfrun Maria föddes. Sedan gammalt har denna fest varit särskilt uppmärksammad av gravida eller ofruktsamma kvinnor.

Joakim och Anna med Gudsmoder

Ofruktsamhetens gissel. På bloggen Mystagogy kan vi läsa följande om hur Guds mormor Anna hjälpt många ofruktsamma kvinnor att bli gravida och få barn, trots att 3, 5, ja, 10 läkare sagt att det varit omöjligt för dem:

För dem som önskar komma till Kristi mormor med en bön om att få bli gravida och få barn i sin ofruktsamhet har fäderna vid Hl. Annas skete på berget Athos givit ut en liten broschyr med titeln “¨Hur du blir havande” och som förklarar hur man på bästa sätt och rent idealiskt närmar sig Hl. Anna. I broschyren står följande:

Hur du blir havande

De som vill bli havande och få ett barn måste först uppriktigt och med ånger bekänna alla sina synder från födseln. Sedan, om du förorättat någon – vilket är helt mänskligt – måste det onda ställas tillrätta igen. Om du hyser hat mot någon, eller har fiender, låt det bytas mot försoning och kärlek. Du måste känna den allsmäktige och gode gudens närvaro med dem. Du måste be oavlåtligen och förhärliga den treenige guden och be om styrka. Du måste söka hjälp från Kyrkan och ge almosor enligt din förmåga.

När någon utför alla de kristna plikterna som nämnts ovan kan du bjuda hem din

Annas vänstra fot. Reliken vilar i hl. Annas skete på berget Athos. Bild från Mystagogy.

Annas vänstra fot. Reliken vilar i hl. Annas skete på berget Athos. Bild från Mystagogy.

församlingspräst att välsigna ditt hem.  Under den korta gudstjänsten vore det bra om vattnet som han stänker för att välsigna med är heligt vatten helgat vid en gudstjänst inför den Heliga Annas reliker. Sedan ska en 40-dagars fasta inledas, där olja och vin är tillåtet på lördagar och söndagar. Under dessa 40 dagar sover det äkta paret åtskilda, och de gör 50 prostrationer [djupa bugningar / knäfall] per dag. Varje morgon under de 40 dagarna vore det bra om de båda kunde dricka lite heligt vatten och äta en bit heligt bröd som vi skickar dem, samt att teckna korsets tecken på pannan med helig olja från oljelampan vid Hl. Anna, som vi också skickar.

Vänligen informera oss om vilken dag ni ämnar inleda fastan så att vi dagligen under dessa 40 dagar kan be för er under den Gudomliga Liturgin i Hl. Annas kyrka. Var också noggran så att ni som kristna inte har något att göra med magi, besvärjelser, tarotkort och andra djävulska skådespel. Djävulen vill aldrig mänskligheten något gott.

När de 40 dagarna av fasta och bön är till ända måste ni bikta er igen, be tre präster komma till ert hem och förläna den heliga smörjelsens sakrament till er [ej att förväxla med den romersk-katolska sista smörjelsen]. Med er andlige faders välsignelse ska ni sedan ta del av de rena Hemligheterna, dvs. den Heliga Eukaristin, och efter tre dagar leva samman igen som makar gör.

Vi hoppas att den heliga mormoderns Anna, med sin säkra klippa och helt rena dotter Gudaföderskan, ber innerligt till vår Frälsare Jesus Kristus och mycket barmhärtige Herre för er, att han må höra alla våra böner och i all er ödmjukhet och ånger förläna er ett barn som ni bett om enligt er önskan och angelägenhet. Amen.

Välkommen på Vesper nu på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.